Хадны суусар

Wikibilig-с

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ[засварлах | кодоор засварлах]
ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ
ᠰᠢᠩᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠬᠦᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ ᠮᠢᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ
ᠣᠪᠤᠭ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ ᠊ᠤᠨ ᠬᠢᠨ(Cervidae)
ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ
ᠵᠦᠢᠯ M.foina
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠨᠡᠷ ᠊ᠡ᠋
Martes foina

(Erxleben, 1777)


ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ (Martes foina) ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠰᠢᠶ ᠊ᠠ᠋᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻ ᠲᠢᠪ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭᠰᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ᠊ᠠ᠋᠋᠃

ᠪᠡᠶ ᠊ᠡ᠋᠋᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠊ᠡ᠋᠋᠂ ᠵᠢᠰᠦ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠪᠡᠶ ᠊ᠡ᠋᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠣᠯᠤᠷ ᠰᠣᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠊ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠰᠦ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ ᠊ᠠ᠋᠃

ᠦᠶᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋᠋ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠥᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠊ᠡ᠋᠋ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠡᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠃

ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠊ᠦ ᠳᠡᠯᠪᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠣᠮᠣ᠃ ᠪᠡᠶ ᠊ᠡ᠋᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ 24-25 cm᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠨᠢ 25-35 cm᠂ ᠵᠢᠩ 1.1 – 2.3 kg᠃

ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ

beech marten
stone marten