Нүүр хуудас

Wikibilig-с

᠀᠋

Encyclopædia Mongolica Grandis : Большая монгольская энциклопедия : 
༄།།ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ།། : Ұлы Моңғол үлкен энциклопедиясы.

Donate


ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ‍ᠦᠳ

ᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ
ᠠᠪᠢᠱᠢᠭ
ᠠᠪᠯᠢᠭ᠍ ᠊ᠠ᠋
ᠠᠯᠻᠦ᠋ᠪᠢᠶᠧᠷ ᠊ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ
ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠬᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢ
ᠡᠨ᠍ᠽᠢᠮ
ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ
ᠡᠭ ᠊ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠊ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠲᠥᠰᠦᠯ
ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠡᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠡᠰ ( ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ)
ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠢᠢ ‍ᠡ᠋
ᠢᠣᠳ᠋
ᠢᠨ᠍ᠲ᠋ᠧᠷᠻᠣᠰᠮᠣᠰ
ᠢᠳᠡᠵᠥ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠣᠰᠣ
ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ
ᠤᠪᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻ ᠊ᠥᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠣ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠤᠰᠤᠨ ᠊ᠤ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0 ᠭᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠤᠷᠪᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ
ᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ
ᠥᠯᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ
ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ
ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
ᠧᠦ᠋ᠻ᠊ᠯᠢᠳ᠋ ‍ᠦᠨ ᠭᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ
ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠨᠢᠩᠵᠢᠪᠠᠳᠭᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠩᠵᠢᠮᠢᠲᠤᠪ ᠊ᠤᠨ
ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ
ᠨᠤᠭᠤ
ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ
ᠨᠧᠸᠲᠣᠨ᠎ ᠊ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠪᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠴᠢᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ
ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠍ ᠊ᠠ᠋᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠬᠠᠯᠲᠠᠮ ᠊ᠠ᠋
ᠪᠠᠳᠮ ᠊ᠠ᠋
ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯᠤᠳ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠡᠨ ᠊ᠦ
ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠪᠣᠯᠣᠷ
ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ
ᠪᠤᠷᠠᠲᠠᠶᠧᠸᠠ᠂ ᠠᠯᠧᠻᠰᠠᠨ᠍ᠲᠷᠠ ᠮᠠᠨᠵᠢᠶᠧᠹᠨᠠ
ᠪᠥᠬᠡᠩ
ᠪᠦᠦᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠠ
ᠪᠯᠠᠻᠫᠢᠨ᠍ᠻ
ᠪᠯᠣᠻᠴᠧᠢᠢᠨ
ᠪᠷᠣᠨ᠍ᠲ᠋ᠣᠽᠠᠸᠷ
ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠬᠠᠩᠬ ‍ᠠ᠋ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠬᠠᠪᠤᠩ
ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠊ᠤᠨ ᠲᠧᠻᠲ᠋ᠣᠨᠢᠻ
ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ
ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠲᠣᠭ ᠊ᠠ᠋
ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤ
ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ
ᠬᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠨᠦᠬᠡ
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠤᠯ
ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ‍ᠣ ᠣᠰᠣᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠍ᠴᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ‍ᠣ ᠣᠰᠣᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠮᠠᠲ᠌ᠧᠷᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠻᠣᠨᠸᠧᠨᠼ
ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠊ᠦᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ ᠊ᠡ᠋
ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠣᠶᠤᠨ
ᠬᠢᠮᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠲᠦ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ
ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ‍ ‍ᠡ᠋ ᠋(1915)
ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ
ᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠣ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠡᠮ
ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠊ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ
ᠬᠣᠲᠣᠬᠲᠣ ᠊ᠢᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ
ᠬᠤᠲᠦᠬᠲᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠥᠷ
ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠯ
ᠬᠦᠴᠢᠯ
ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠬᠤᠨ
ᠭᠠᠲᠤᠯᠭ ᠊ᠠ᠋
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠤᠯᠨᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠊ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠯᠠᠻᠲ᠋ᠢᠻ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰ ‍ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠢ (ᠹᠣᠲ᠋ᠣᠰᠢᠨ᠍ᠲ᠋ᠸᠽ)
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ
ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ
ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠶ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠮᠠᠷᠰ-V
ᠮᠠᠷᠲᠠᠨ
ᠮᠡᠳᠡᠮᠰᠡᠷ
ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠊ᠠ᠋ ᠭᠠᠷᠠᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠊ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠊ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠦ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ‍ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠊ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠊ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ ᠊ᠠ᠋
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠣᠷ ᠊ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠰᠢᠩ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠰᠠᠲ-1 ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠮᠥᠩᠭᠥᠯᠢᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠯᠣᠪᠠᠴᠧᠹᠰᠻᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠳᠥᠢᠢᠲᠡᠨ ‍‍‍‍‍ᠥ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ
ᠰᠢᠯᠢᠭᠦᠰᠦ
ᠰᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨ
ᠰᠣᠶᠣᠩᠪᠣ ᠦᠰᠦᠭ
ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠢᠨ᠍ᠳᠦ᠋ᠭ᠌ᠼ
ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ᠂ ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ
ᠰᠮᠠᠭᠢᠨ᠂ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠨᠢᠻᠣᠯᠠᠶᠧᠸᠢᠴ
ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠯᠢᠨ᠍ᠻ
ᠱᠦᠯᠲᠦ
ᠲᠠᠢᠢᠭ ᠊ᠠ᠋
ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋
ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠲᠣᠰᠤᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ
ᠲᠣᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠲᠦᠪᠳᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠳ᠂
ᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠢᠨᠠᠮᠢᠻ ᠊ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ
ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ
ᠳᠠᠮᠪᠠᠢᠢᠨᠣᠸᠠ᠂ ᠰᠸᠧᠲ᠋ᠯᠠᠨᠠ ᠠᠯᠧᠻᠰᠠᠨ᠍ᠲᠷᠣᠸᠨᠠ
ᠳᠡᠮᠴᠣᠭᠳᠣᠨᠷᠤᠪ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠨᠠᠮᠵᠠᠯᠸᠠᠩᠴᠣᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ
ᠳᠢᠭ᠌
ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠣᠢᠢᠮᠪᠢᠯ ᠊ᠤᠨ
ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠾᠤ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠳᠤᠯᠮ ᠊ᠠ᠋᠂ ᠠᠶᠤᠷ ᠊ᠤᠨ
ᠳᠤᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯ
ᠳ᠋ᠷᠣᠨ (ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ)
ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨ᠍ᠳᠦ᠋ᠭ᠌ᠼ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠢᠨ᠍ᠳᠦ᠋ᠭ᠌ᠼ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠊ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠢᠨ᠍ᠳᠦ᠋ᠭ᠌ᠼ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠢᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣᠢ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠮᠪᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠻᠣᠯᠠ
ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠠᠢ
ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠢᠷᠪᠢᠰ
ᠴᠥᠮ ᠊ᠡ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠲᠦ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ
ᠴᠦ᠋ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ
ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠦ ᠊ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ
ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠌ᠠ᠋
ᠴᠦᠻᠴᠠ ᠨᠠᠷ
ᠵᠠᠭ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ
ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠵᠠᠶ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠊ᠡ᠋
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ‎
ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠊ᠦᠨ ᠢᠨ᠍ᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ
ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ ᠢᠮᠠᠭ᠍ ᠊ᠠ᠋
ᠶᠠᠲᠤᠭ ᠊ᠠ᠋
ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠯ
ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠤᠮ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ‎‎
ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠊ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ‎‎
ᠶᠣᠯᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠤᠤ
ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ᠋
ᠫᠠᠷᠠᠪᠣᠯ
ᠫᠦᠯᠰᠠᠷ
ᠫᠯᠧᠢᠰᠲ᠋ᠣᠼᠧᠨ ᠊ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ
ᠫᠾᠣᠲ᠋ᠣᠨ ᠊ᠤ ᠲᠡᠢᠢᠷᠥᠯᠲᠡᠲᠥ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ
ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ᠂ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠡᠪᠤ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠊ᠢᠢᠨ
ᠷᠢᠮᠠᠨ ᠊ᠤ ᠭᠧᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ
ᠷᠣᠪᠣᠲ
ᠷᠣᠻ
ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠻᠠᠯᠠᠱᠨᠢᠻᠣᠹ ᠊ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ
ᠻᠣᠮᠫ᠊ᠯᠧᠻᠰ ᠲᠣᠭ ᠊ᠠ᠋
ᠻᠦᠯᠣᠨ ᠊ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ
ᠻᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠮᠧᠻᠠᠨᠢᠭ
ᠻᠸᠠᠨ᠍ᠲ ᠮᠧᠻᠠᠨᠢᠭ ᠊ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠊ᠤᠳ
ᠻᠸᠠᠨ᠍ᠲ ᠰᠦᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ
ᠻᠸᠠᠨ᠍ᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠯ
ᠻᠸᠠᠷᠻ
ᠻᠸᠠᠽᠠᠷ
ᠻᠦᠢᠳᠢᠴᠢ (Quidditch)
ᠼᠢᠷᠷᠥᠽ
ᠾᠢᠫᠧᠷᠪᠣᠯ
ᠾᠦᠯᠢᠭᠠᠨ
Bluetooth
C ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ
Chimee
D ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ
OSI ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
3x3 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ
7 ᠰᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ ᠊ᠠ᠋