Алькубьерийн аялал

Wikibilig-с

ᠠᠯᠻᠦ᠋ᠪᠢᠶᠧᠷ ᠊ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ[засварлах | кодоор засварлах]ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠣᠯ ᠊ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ.᠊ᠡ᠋ ᠢᠨᠦ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ - ᠴᠠᠭ ᠳᠣᠷ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠊ᠢᠢ ᠤᠷᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠥᠳᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ.᠊ᠠ᠋᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ - ᠴᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠨᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠨᠦ ᠪᠠᠢᠨ.᠊ᠠ᠋᠃ ᠮᠧᠻᠰᠢᠻ ᠊ᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻᠴᠢ ᠮᠢᠭᠦᠧᠯ ᠠᠯᠻᠦᠪᠢᠶᠧᠷ 1994 ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠍ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠡᠴᠡ 10 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠨᠳᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠊ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠊ᠢ ᠦᠯᠦ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ.᠊ᠡ᠋ ᠠᠷᠭ᠍᠋ᠠ᠋ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠊ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠭᠠᠳᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠻᠦ᠋ᠪᠢᠶᠧᠷ ᠊ᠦᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠊ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠦᠡᠲᠦ ᠢᠨᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠊ᠳᠤᠷ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷᠪᠠ ᠬᠥᠳᠦᠯᠭᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠍ᠠ᠋ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠵᠠᠭᠠᠷ ᠊ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ا ᠠᠯᠻᠦ᠋ᠪᠢᠶᠧᠷ ᠊ᠦᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠬᠣᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠊ᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠣᠯ ᠊ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠊ᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠦᠷᠢᠳᠠ ᠲᠠᠯ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠍ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠊ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠍ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠊ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠨᠦ [ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ] ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠤᠨᠤᠨᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ.᠊ᠠ᠋᠃ᠠᠯᠻᠦ᠋ᠪᠢᠶᠧᠷ ᠊ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠻᠸᠠᠨ᠍ᠲ ᠣᠷᠣᠨ ᠊ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠊ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠊ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠊ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠊ᠡ᠋ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠳᠤ ᠬᠡᠵᠢᠢ ᠊ᠡ᠋ ᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ.᠊ᠠ᠋᠃ ᠣᠵᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠊ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ.᠊ᠡ᠋ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠦ ᠮᠠᠰᠰ᠂ ᠧᠨᠧᠷᠭᠢ ᠰᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠊ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠍ᠠ᠋ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠊ᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠶᠠᠷᠪᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠻᠦ᠋ᠪᠢᠶᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠊ᠢᠢᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠊ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠍ᠠ᠋ ᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠊ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠹᠢᠽᠢᠻᠴᠢ Sean Carroll ᠊ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠰᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠳᠦ ᠧᠨᠧᠷᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠢᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠊ᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠍᠋ᠠ᠋ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬ ᠊ᠠ᠋᠃ ᠰᠢᠭᠠᠷᠳᠤᠯᠠᠭ᠍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠧᠨᠧᠷᠭᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠠᠰᠲ᠋ᠷᠸᠹᠢᠽᠢᠻ ᠊ᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠰᠰ-ᠧᠨᠧᠷᠭᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠷᠠᠸᠢᠲ᠋ᠠᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠨᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷᠪᠠ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢ ᠲᠠᠰᠴᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠡᠢ᠃ Sean Carroll ᠊ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠳᠠᠭ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠣᠢᠢᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠊ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢ 0.01 ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃ NASA ᠊ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻᠴᠢ Harold White ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 2010 ᠣᠨ ᠊ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠊ᠢᠢᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠊ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠊ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠊ᠦᠨ ᠦᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠳᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭ᠍ᠠ᠋ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠨᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠬᠥᠭᠡᠰᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ.᠊ᠡ᠋᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ Mark Rademaker ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠊ᠳᠦᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠳ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠊ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠤᠷ 1600 ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠷᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠊ᠡ᠋ IXS Enterprise ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠊ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨ.᠊ᠡ᠋᠃ ا ᠮᠠᠨᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠊ᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠊ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠷ ᠊ᠠ᠋᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠊ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠊ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠊ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠣᠳᠤ (Proxima Centauri) ᠊ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦ ᠊ᠳᠦ ᠥᠨᠦ ᠦᠢ ᠊ᠡ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ 17000 ᠵᠢᠯ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠢᠡ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠯᠻᠦ᠋ᠪᠢᠶᠡᠷ ᠊ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠪᠠᠯ 5 ᠰᠠᠷ᠍᠍ ᠊ᠠ᠋ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ ا[засварлах | кодоор засварлах]

од хоорондын аялал
гэрлийн хурд
гэрлээс хурдан
Алкубьер
Алькубьерре
орон зайн гажуудал
цаг хугацааны гажуудал
харьцангуйн онол
Alcubierre drive
warp drive
Alcubierre metric
space-time

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ا[засварлах | кодоор засварлах]

http://sciencetechworld.com/nasa-admits-alcubierre-drive-initiative-faster-than-the-speed-of-light/?fbclid=IwAR0jyvchHQ1RmDIgDbpuOaN9yYRPQXqR66pctw5GX7uASrCX4HCQJpvGpIo