Увс нуур

Wikibilig-с
(ᠤᠪᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ-с чиглүүлэгдэв)

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ
ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠤᠪᠰᠤ
ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠤᠪᠰᠤ (ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ: Uvs Lacus) ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠤᠰᠤᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠢᠴᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠢᠲ᠋ᠠᠨ (Titan)  ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ 26,9  ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ[1]᠃ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ : ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ 69°36′ . ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ 114°18′[1] ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ  ᠤᠰᠤᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠦ ᠪᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠨ᠍᠂ ᠡᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠫᠷᠣᠫᠠᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠭᠸᠢ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (Ligeia Mare) ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ 70 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠫᠠᠷᠠᠯᠯᠸᠯᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩᠳᠠᠭᠤ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠥᠷᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠷᠦᠨᠠᠳᠦ ᠪᠠ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ᠂ ᠯᠢᠭᠸᠢ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠦ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ《ᠭᠣᠣᠯ》ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ Cassini–Huygens ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ  ᠢᠢᠨ ᠠᠫᠫᠠᠷᠠᠲ  ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ  ᠠᠩᠬ᠎ ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠪᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[1] ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃  

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

Saturn
Санчир


ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. 1.0 1.1 1.2 Titan: Uvs Lacus. Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN) (16 September 2010)