Болор

Wikibilig-с
(ᠪᠣᠯᠣᠷ-с чиглүүлэгдэв)
ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠢᠮᠡᠭ
ᠵᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠫᠧᠭᠮᠠᠲ᠋ᠢᠲ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠠᠴᠠ ّ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 1 ᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 70 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
ᠣᠫᠲ᠋ᠢᠻ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠻᠦᠠᠷᠴ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠤᠨ 1 ᠻᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ ᠴᠤᠯ ᠪᠯᠣᠻ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1000 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃
ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠻᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

quartz
crystal
кварц
усан болор

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

mongolchess.com/gems