ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ‍ ‍ᠡ᠋᠂ ᠋1915

Wikibilig-с

ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠠᠷᠤ
ᠪᠠ
ᠥᠪᠦᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
1914
ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ


1915 ᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠳᠡ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ‍᠎᠎ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠪᠠᠬ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠌‍ᠠ᠋ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ‍ᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠌‍ᠡ᠋᠂ 1913 ᠣᠨ ‍ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎‍ᠠ᠋ ᠡᠭᠦᠨ ‍ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎‍ᠠ᠋ ‍ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ‍ᠢᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎‍ᠠ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎‍᠎‍ᠠ᠋ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ‍ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ‍ᠢᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠵᠦᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ 1914.08.26 ᠡᠴᠡ 1915.05.25 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎‍ᠡ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠄

᠆ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ‍ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ‍ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ‍ᠢᠢᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠢᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ᠄

᠆ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ‍ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠢᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ‍ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ᠌‍ᠠ᠋ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ‍ᠤ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠣᠯᠠ ‍ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ‍ᠢᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠯᠤᠰ᠄

᠆ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠠ᠋ ᠬᠢᠲᠠᠳ ‍ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ 1912 ᠣᠨ ‍ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ‍ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ‍ᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ‍ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ‍ᠢᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ᠂ ᠪᠡᠢ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ‍ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠎〔ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕 ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ‍ᠢᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎‍ᠠ᠋ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶ᠋ᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠪᠲᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ‍ᠢ ᠬᠦᠴᠦ ‍ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠷᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠣ ‍ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ‍ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ‍ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠬ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠬ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠬᠦᠷᠬᠦ ‍ᠢᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶ᠋ᠢᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎‍ᠠ᠋ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠻᠣᠮᠢᠰ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1945 ᠣᠨ ‍ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠦᠨ ‍ᠦ ᠤᠳᠠᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠯᠲ᠋ᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎᠎ᠡ ᠳᠠᠶ᠋ᠢᠨ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠬ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ‍ᠢᠢ ᠣᠳᠤ᠎‍ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠎‍ᠠ᠋ ᠬᠢᠯᠢ ‍ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠌‍ᠠ᠋᠃

ᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠤ ‍ᠶᠢᠨ
ᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠊ᠢ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠰᠢᠷᠨᠢᠩᠳᠠᠮᠳᠢᠨ᠂
ᠴᠠᠭᠳᠤᠷᠵᠠᠪ

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

Хиагтын гэрээ
хэлэлцээр
Гурван гүрний хэлэлцээр
Ялтын гэрээ
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Кяхтинский договор