ᠪᠦᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠠ

Wikibilig-с

ᠪᠦᠦᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠳᠤᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ (+) ᠪᠠ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ (-) ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠦᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯ AND᠂ OR, NOT ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠳᠡᠯ  ᠶᠢᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠤ ᠦᠢᠯᠳᠡᠯ  ᠤᠳ  ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

Spacer

ᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠤ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠳᠡᠯ  ᠦᠳ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. AND : ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠤᠯ 1 ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠢ᠎ᠡ  ᠳᠤᠷ 1᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ 0
  2. OR : ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ 1 ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠶᠤᠯ 1 ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠢ᠎ᠡ  ᠳᠤᠷ 1᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ 0
  3. NOT : ᠲᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ

ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠷ  ᠳᠦᠩ  ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ "ᠦᠨᠡᠨ  ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ" ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ AND, OR, NOT ᠦᠢᠯᠳᠡᠯ  ᠦᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠯᠢᠼ᠄

x 1 1 0 0
y 1 0 1 0
x AND y 1 0 0 0
x OR y 1 1 1 0
x 1 0
NOT x 0 1ᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠻᠣᠮᠫᠶᠦᠲᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠯ  ᠳᠤᠷ ᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃