"ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ"-н хянасан түүх

Радио товчлууруудыг сонгож дарсаны дараа enter товчлуурыг, эсвэл хуудасны доод талд байгаа товчлуур дээр дарж засваруудыг хооронд нь харьцуулна уу.

Тайлбар: (одоо) = одоогийн хувилбартай харьцуулах, (сүүлийн) = өмнөх хувилбартай нь харьцуулах, б = бага хэмжээний засвар

10 Хоёрдугаар сар 2022

9 Хоёрдугаар сар 2022

17 Гуравдугаар сар 2021

16 Гуравдугаар сар 2021