ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0

Wikibilig-с


ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0 ᠭᠠᠷ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠣᠭᠣ᠋ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠨ᠍ᠭ᠌Multiling ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ‍ᠠ᠋ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷkeyboard ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠣᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠻᠢᠷᠢᠯᠯCyrillic ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ‍ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠠᠨ᠍ᠲᠷᠣᠢᠢᠳ᠋Android ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ‍ᠳᠦsystem ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
ᠲᠣ

ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ[засварлах | кодоор засварлах]

1᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠳᠡᠭ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ᠃

2᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃

3᠂ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃


ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ‍ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ  ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ  ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠳ ‍ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠌‍ᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃


ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ‍ᠡ᠋᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠵᠦᠢᠯᠰ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0 ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ‍ᠢ ᠫᠯᠠᠧᠢᠰᠲᠣᠷPlaystore ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠢᠢᠡᠷ ‍ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠢ (Space) ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠠᠳ Languages ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ East Asian ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ Mongolian/ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠮᠤᠢ᠃

ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠶᠡᠬᠡᠬᠩᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠡᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ‍ᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠥᠭᠦᠯᠰᠦ᠃


ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠻᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠼᠧᠰᠧ ᠦᠷᠦᠭᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ OK ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠳ ‍ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠦ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃


{ "title":"ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ", "onScreen":{ "main":[ "1234567890", "ᠡᠷᠲᠶᠥᠢᠣ᠎", "ᠠᠰᠳᠭᠬᠵᠯ‍", "ᠸᠱᠴᠪᠨᠮᠩ[DEL]", "[TOOL][ALTGR:᠂]᠊[SPACE][][][][SYM:᠃][ENTER]" ], "sym":[ "№+-*÷=()/\\", "᠀᠁᠂᠃᠄᠅%{}|", "ᢀ_[]«»<>$₮", "@#'\";…~:!?", "[LOCK][ALTGR:⁈][SPACE][][][][SYM:᠅][ENTER]" ], "altGr":[ "1234567890", "qwertyuiop", "asdfghjkl", "zxcvbnm'", "[LOCK][ALTGR:᠁][SPACE][][][][SYM:‌][ENTER]" ], "shifted":[ "᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐", "ᠧ@₮#ᠦ:ᠤ ", "᠋᠌᠍ᠻᠾᠽ^᠊", "ᠹ~ᠼᠫ*!?[DEL]", "[LOCK][ALTGR:‍]᠅[SPACE][][][SYM:‌][ENTER]" ] } } ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠻᠣᠳ᠋


ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠻᠣᠳ᠋ ‍ᠢ ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠢ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠳ Layouts ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠦᠮᠦᠢ᠃


DIY ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠻᠣᠳ᠋ ᠶᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ OK ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃


ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ‍ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠦ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃


ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0 ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ᠃


ᠲᠣᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0 ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠠᠳ Languages ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ East Asian ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠢᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ/ᡆᡕᡅᠷᠠᡑ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ Daur ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠮᠤᠢ᠃ 

ᠴᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠪᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠳᠤ ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0 ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠱᠢᠪᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠱᠢᠪᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠦᠯᠲ᠋ᠢᠯᠢᠩ 0 ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠶᠤᠮᠪᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠨᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ - cell phone - сотовый телефон

ᠭᠠᠷ - keyboard - клавиатура

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ - application - приложение

ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ - operating system - операционная система


ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

https://multiling-keyboard.en.softonic.com/android?ex=THD-324.0#:~:text=MultiLing%20Keyboard%20is%20a%20smartphone,its%20database%20is%20extremely%20impressive.