Заамар сум

Wikibilig-с
(ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ-с чиглүүлэгдэв)
ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ

ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠳᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 5584 (2016 ᠣᠨ ᠳᠤ) ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ 2‍.900 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ᠃ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠲᠥᠮᠦᠰᠦᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠰᠤᠲᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 21 ᠠᠶ᠋ᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ1500-3000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠷᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠥᠳᠦᠯᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

"ᠵᠡᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ"
ᠻᠢᠨᠥᠨ ᠊ᠦ
ᠪᠣᠷᠣᠯᠳᠠᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠠᠯᠲᠠ᠌》ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 52000 ᠾᠧᠻᠲᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 121 ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠼᠧᠨ᠍ᠽ ᠣᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠰᠤᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠬᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠣᠴᠤᠲᠠᠢ ᠰᠦᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠴᠦ ᠦᠷ ‍ᠡ᠋ ᠰᠢᠮ ‍ᠡ᠋ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠡ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠢᠢᠡᠷ 《ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠩ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠰᠦᠴᠢᠨ ᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠥᠨᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠦᠶ ‍ᠡ᠋ ᠤᠳᠤᠮ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠷᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ-2 ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 2017 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠢᠢᠨ 18 ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠯᠲᠠ 2 ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 18000 ᠾᠧᠻᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠼᠧᠨ᠍ᠽ ᠣᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2017 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠷᠠ ‍ᠠ᠋ ᠢᠢᠨ 9 ᠳᠦ 800 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠪᠤᠩ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠰᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠢᠢᠨ 512 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 400 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠰᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ
ᠦᠭᠡᠰ
[засварлах | кодоор засварлах]

Заамар
Уул уурхай
Байгаль орчин