Юникод

Wikibilig-с
(ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ᠋-с чиглүүлэгдэв)

ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ᠋[засварлах | кодоор засварлах]

ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ᠋ ᠦ᠋ᠨ
ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ᠋ (Unicode) ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠦᠷᠢ ‍ᠢᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠻᠣᠳ᠋ᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲᠧᠷ ‍ᠦᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠳ᠋ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ 136᠂ 755 ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠣᠯᠠᠨᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ‍ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ ‍ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠳ᠋ ‍ᠢ ISO/IEC 10646 ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ‍ᠢᠢᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ᠋ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠳ᠋ ᠳᠦᠷᠡᠰᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠻᠣᠳ᠋ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ‍ᠦᠳ᠂ ᠻᠣᠳ᠋ᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋᠂ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠳ᠋ ᠻᠣᠳ᠋ᠯᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠠᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠹᠠᠢᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠣᠩᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠩᠵᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠂ ᠨᠣᠷᠮᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋᠂ ᠵᠢᠱᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠭᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠢᠮ ‍ᠦᠳ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠳᠢᠰᠫᠯᠠᠶ ‍ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋ (ᠲᠤᠬᠠᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠾᠧᠪᠷᠶᠦ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢᠢᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠦᠳ ‍ᠢ ᠵᠥᠪ ᠳᠦᠷᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ) ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠯ ᠶᠦᠨᠢᠣᠳ᠋ ‍ᠤᠨ ᠻᠣᠨᠰᠣᠷᠼᠢᠶᠤᠮ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠠᠨ᠋᠎‍ᠠ᠋ ᠬᠠᠮᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠳ᠋ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ‍ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠦᠨᠢᠻᠣᠳ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ‍ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲᠧᠷ ‍ᠦᠨ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ‍ᠢᠢ ᠢᠨᠲᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠶᠣᠨᠠᠯᠢᠽᠠᠼᠢ᠂ ᠯᠣᠻᠠᠯᠢᠽᠠᠼᠢ ‍ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠋ᠳᠠᠷᠳ᠋ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ‍ᠦᠨ ᠦᠶ ‍ᠡ᠋ ‍ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠃

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

Юникод
Unicode Unicode Consortium