Баартагчин

Wikibilig-с

ᠪᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠴᠢᠨ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠪᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠴᠢᠨ 19 ᠪᠠ 20  ᠊ᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠊ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠬ ᠊ᠠ᠋᠎ ᠊ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠊ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠊ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠊ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠊ᠦᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠬᠤᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠃

ᠬᠤᠢᠢᠬᠤᠢ ᠨᠠᠷ
ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ
ᠬᠢᠵᠦ
ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠨᠢ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠊ᠢᠢᠡᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠬᠤᠩᠬᠠᠤᠵᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠪᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠᠬᠦᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠥᠷᠦᠨᠠᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠣᠨᠣᠭᠤᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠳ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠊ᠢ ᠬᠤᠩᠬᠣᠵᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠻᠣᠰᠰᠠᠻ ᠨᠠᠷ
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ
ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠬᠤᠢᠢᠬᠤᠢ
ᠾᠤᠢᠢᠾᠤᠢ
дунгане