Дэлхийн Ван

Wikibilig-с

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠠᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦ᠋ᠳ ‍ᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ


ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠭᠠᠷᠠᠭ ‍ᠣᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠠᠷᠠ ‍ᠢᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠥ ‍ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠵᠡᠵᠡᠭ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻ ‍ᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨᠴᠢ ᠻᠯᠠᠶᠢᠳ᠋ ᠲᠣᠮᠪᠠᠥᠭᠾ (ClydeTombaugh) ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ ‍ᠢ 1930ᠣᠨ ‍ᠳᠣ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯ ‍ᠳᠣ ᠢᠨᠥ 11 ᠨᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠸᠧᠨᠧᠼᠢᠢ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠨᠧᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ‍ᠢᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ ‍ᠣᠨ ᠬᠡᠮᠡᠵᠢᠢ᠎ᠠ ᠠᠩᠧᠷᠢᠻ ‍ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ‍ᠥᠨ ᠲᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠮᠥᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠲᠩᠷᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰ ‍ᠥᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠢ ᠎ᠡ ᠰᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠷᠠ ‍ᠢᠢ 248 ᠵᠢᠯ ‍ᠳᠥ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ ‍ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠥᠷ ᠢᠨᠥ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ 6 ½ ᠡᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠸᠠᠩ ‍ᠣᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠠᠨᠥ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠲᠥᠴᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠣᠯᠠ᠃