Ертөнцийг үзэх үзэл

Wikibilig-с
ᠶᠢᠲᠢᠨᠴᠦ
ᠶᠡᠬᠡ
ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ
ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠠ
ᠡᠳᠦᠭᠡ
ᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ
ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ ‍ᠠ᠋
ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ
ᠣᠷᠴᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ
ᠶᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶ᠋ᠢ
ᠦᠵᠡᠬᠦ
ᠦᠵᠡᠯ

ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠊ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠊ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠦ ᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠊ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠊ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠊ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠊ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠊ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠬᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠊ᠠ᠋᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠊ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠨᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠳᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

мировоззрение
worldview