Идэж болдог ус

Wikibilig-с

ᠢᠳᠡᠳᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠣᠰᠣ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠢᠳᠡᠵᠣ
ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ
ᠣᠰᠣ

Skipping Rock Lab ᠭᠡᠬᠥ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
ᠪᠠᠭ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ  ᠢᠢᠠᠨ ᠋《ᠤᠤᠾᠤ᠊》ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠯᠴᠡᠭᠨᠡᠭᠥᠷ ᠰᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠪᠠ  ᠢᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠪᠠᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠪᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠶᠣᠮ᠃
ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠣᠯᠠᠬᠠᠳ ᠢᠢᠮᠥ ᠰᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠵᠢᠷᠣᠭ ‍ᠢ www.sibaibu.com ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠪᠠ᠃