Мануул

Wikibilig-с

ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

Otocolobus
ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠨᠦ
ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠷ
ᠴᠢᠬᠢᠲᠦ
ᠭᠡᠵᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ
ᠪᠣᠯᠬᠤ
ᠮᠡᠲᠦ


ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ
ᠰᠢᠩᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠬᠦᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ ᠮᠢᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ
ᠣᠪᠤᠭ ᠮᠢᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠦᠯ Felis
ᠵᠦᠢᠯ F.manul
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠨᠡᠷ ᠊ᠡ᠋
Felis manul/Otocolobus manul

(Pallas, 1776)ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠊ᠦᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠊ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠦ 50-60 cm ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠡᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠲᠡᠢ᠂ 25 cm ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ 3.6 ᠻᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ᠃
ᠥᠩᠭᠡ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠪᠢᠳᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃
ᠠᠰᠢᠶ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠊ᠡ᠋ ᠲᠠᠯ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠳᠤᠷ 1000-4000 ᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠊ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠊ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠤᠤᠷ ᠊ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ᠃
ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠥᠳᠬᠡᠨ᠃ ᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠊ ᠢᠢᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋᠃
ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃
ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠣᠭ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋᠃
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ ᠊ᠡ᠋  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠊ᠢ ᠪᠡᠨ ᠥᠰᠬᠡᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋᠃
ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ᠂ 70-120 ᠭᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋᠃
ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠊ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ ᠊ᠡ᠋  ᠳ᠋ᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠶ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠊ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ  ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋᠃
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ  ‍ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠤᠰᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠤᠤᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠩ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠣᠲᠣᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
ᠦᠯᠢᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ  ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠯᠢᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠣᠲᠣᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋  ᠢᠢ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ ᠊ᠡ᠋  ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠮᠥᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ ᠊ᠡ᠋  ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ ᠊ᠡ᠋᠃
ᠦᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳ ᠲᠤᠨᠢᠶ᠎ ᠊ᠡ᠋ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃
ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃

[засварлах | кодоор засварлах]