Мэдэмсэр

Wikibilig-с

ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠳᠣᠲᠠᠭᠣ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠ ᠭᠥᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠥ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠨ᠌ᠠ᠋ ‍ᠣᠣ

ᠮᠡᠳᠡᠮᠰᠡᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠣᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠊ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶ ᠊ᠠ᠋ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠊ᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠊ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠊ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠃
ᠦᠩᠭᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠊ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠊ᠢᠢᠠᠷ ᠰᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠦᠬᠠᠢ ᠊ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠊ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠨ ᠊ᠠ᠋᠃
ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠢᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠦ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ (ᠥᠪᠶᠧᠻᠲ) ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ ᠊ᠠ᠋᠂ ᠶᠡᠷᠦᠨᠳᠡᠭ ᠪᠥᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷᠦᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠡᠳᠡ
+
᠊ᠮᠰᠡᠷ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠊ᠢᠢᠡᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

мэдэмсэр
ухамсар
awareness
consciousness
осознанность