Хархорины усжуулах байгууламж

Wikibilig-с
ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠳᠣᠲᠠᠭᠣ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠ ᠭᠥᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠥ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠨ᠌ᠠ᠋ ‍ᠣᠣ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ‍ᠣ ᠣᠰᠣᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ 1959 ᠣᠨ ᠎ᠳᠣᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨᠨ᠃[1]


ᠣᠰᠣ
ᠳᠥᠬᠥᠭᠥᠯᠬᠥ
ᠰᠣᠪᠠᠭ ‍ᠣᠨ
ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ‍ᠢᠢᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ


ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 9636 ᠾᠧᠻᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠣᠯᠠᠬᠣ ᠭᠥᠴᠥᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠰᠣᠪᠣᠭ ‍ᠣᠨ ᠣᠷᠲᠣ ᠠᠨᠣ 17 ᠻᠢᠯᠣᠮ᠋ᠧᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠢᠨᠥ 2.3 ᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ 214 ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠣᠪᠣᠭ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠣᠪᠣᠭ ‍ᠣᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠪᠥᠷᠢ ᠣᠷᠲᠣ ᠠᠨᠣ 375 ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠰᠣᠪᠣᠭ ‍ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣ ‍ᠳᠣᠷ 2480 ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠭᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠰᠣᠮᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ‍ᠳᠥᠷ ᠲᠥᠰᠢᠭᠯᠡᠨ 528 ᠻᠢᠯᠣᠸᠠᠲ᠋ᠲ᠋ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠥᠭᠥᠢ ᠣᠰᠣᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃


ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠊ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. ᠯ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠮᠠᠨ ᠊ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠊ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠊ᠳᠦᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ᠃ 2019. www.trends.mn/n/8837