Энгийн герпес

Wikibilig-с
ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ (Herpes simplex) ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠷ ᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠡᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠵᠢᠮᠠᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ  ᠊ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1912 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠷᠦᠢᠲ᠋ᠡᠷ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠨᠡᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠫᠡᠷ ᠨᠢ herpesviridae ᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠰᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ 1 ᠪᠠ 2 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ 1962 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠨᠢ ᠪᠥᠮᠪᠥᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠢ᠂ 120-150 ᠨᠮ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ 100 x 106 ᠻᠢᠯᠣ᠋ ᠳᠠᠯᠲᠣᠨ ᠮᠣᠯᠧᠻᠦᠯ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠳ᠋ᠢ᠊᠂ᠨᠦ᠋᠊᠂ᠬᠦ᠊᠂ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠢ᠊᠂ᠨᠦ᠋᠊᠂ᠬᠦ᠊᠂ ᠊ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠫᠢᠳ᠋ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠤᠰᠠᠳ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠤᠰᠠᠳ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠡᠰ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ gp Bgp Cgp Dgp E ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -1 ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨᠰ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -1 ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠨᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠴᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -1 ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠢᠲᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠨᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -1᠂ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -2 ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠭᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠭᠣ ᠲᠥᠰᠲᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠯ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -1 ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠲᠤ ᠳᠤ᠂
ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -2 ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰᠡᠢᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠸᠢᠷᠦᠰ -2 ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠮᠨᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠢᠷᠪᠢᠭᠢᠨᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠵᠣᠪᠢᠭᠤᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠤᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪᠭᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ᠂ 38-39 ᠬᠡᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠣᠪᠢᠭᠤᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ.ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰᠡᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠢᠵ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠸᠠᠩᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠷ ᠦᠳ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠣᠯᠤᠮᠲᠤᠨᠳᠤ 2-10 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ 2-3 ᠬᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠠᠩᠭᠢᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠷ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ 1-1.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠢᠯᠲᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠷ ᠦᠳ ᠬᠠᠭᠠᠷᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠪᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠷᠢᠯᠲᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠬᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠪᠤ ᠡᠭᠦᠰᠢ᠂ 5-6 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠬᠣᠷᠴᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠥᠰᠦᠭᠡᠲᠵᠢᠰᠦᠨ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ 7-10 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠡᠳ᠋ ᠊ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠡᠭᠦᠰᠰᠡᠨᠡᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠰ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠲᠷᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠮᠡᠨᠳ᠋ ᠡᠦᠽᠢᠨᠣᠹᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ ᠡᠳᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠢ᠂᠂ ᠬᠠᠪᠤᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠨᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠻᠠᠰᠲᠡᠯᠯᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠡᠲ᠋ᠢᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡ᠂ ᠪᠷᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ 1-3% ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠊ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠊ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠲᠦᠷᠬᠢᠴᠡ᠂ 3% ᠣᠻᠰᠠᠯᠢᠨ᠂ 3-5% ᠲᠧᠪᠷᠣᠹᠧᠨ ᠤ ᠮᠠᠽᠢ᠂ 5% ᠽᠣᠸᠢᠷᠠᠻᠰ (ᠠᠼᠢᠻᠯᠣᠸᠢᠷ᠂ ᠸᠢᠷᠣᠯᠧᠻᠰ) ᠊ᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 5-6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠢᠨ᠍ᠲ᠋ᠧᠷᠹᠧᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 6-7 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠯᠤᠮᠲᠤᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰ ᠊ᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ.᠊ᠡ᠋ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠧᠻᠡᠷᠢᠰ᠂ ᠲᠢᠮᠠᠯᠢᠨ᠂ T – ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳ᠋ᠢᠪᠠᠽᠣᠯ 0.01 ᠭᠷᠠᠮ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠧᠽᠣᠻᠰᠢᠷᠢᠪᠣᠨᠦ᠋ᠻᠯᠧᠶᠠᠽ ᠊ᠢ 10-25 ᠮᠢᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠤᠰᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢᠻᠯᠣᠷ ᠊ᠤᠨ ᠢᠽᠣᠲ᠋ᠣᠨᠢᠻ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠨᠵᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 6-10 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠼᠢᠻᠯᠣᠪᠢᠷ ᠶᠢ 200 ᠮᠢᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠮ᠂ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 5 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠲᠦᠷᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 5-6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠡᠩ ᠊ᠦᠨ ᠾᠧᠷᠫᠧᠰᠡᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠠᠯ