ᠢᠣᠳ᠋

Wikibilig-с
ᠧᠯᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯᠢᠣᠳ᠋ ᠨᠢ 53 ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ 17 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ I᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ Iodum᠃
ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ᠃
ᠭᠠᠯᠣᠭᠧᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃
ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠮᠣᠯᠧᠻᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠲᠠᠢ᠃

ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤᠡᠨᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1811 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ BernardCourtois ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃
ᠭᠷᠧᠻ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠣᠳ᠋ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠢᠣᠳ᠋ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠣᠳ᠋ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠯᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ 5 ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠪᠲᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠪᠲᠦᠷ ᠢᠣᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ. ᠢᠣᠳ᠋ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠤᠪᠠᠰᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠰᠠᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠢᠣᠳ᠋ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠲᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠷᠲᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠻᠷᠣ-ᠧᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ 20-30 ᠮᠢᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ 10 ᠮᠢᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠢᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠣᠳ᠋ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠣᠳ᠋ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠦ᠋᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠲᠦᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠣᠳ᠋ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠰᠠᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠢᠣᠳ᠋ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠤ ᠢᠣᠳ᠋ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠪᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢᠩ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠰᠦᠯᠢᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠣᠳ᠋ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠰᠢᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠭᠢᠴᠢ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠢᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠣᠳᠣᠳ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠴᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠬᠠᠪᠤᠩᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠪᠤᠩᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠥᠷᠲᠥᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠢᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠲᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠢᠣᠳ᠋ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠣᠳ᠋ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ [1]

иод᠂ iodine

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. ᠣᠯᠬᠤᠨᠤᠳ ᠱᠠᠪᠠᠷ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠄ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ