ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ

Wikibilig-с

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ ‍ᠡ᠋

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠥᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲᠧᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠤᠢ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠎‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃
ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠭ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ ‍ᠡ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠭ ‍ᠢ
ᠴᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ

ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢᠳ 20-30 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠧᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠎‍ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠦᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 24 ᠮᠧᠲᠧᠷ ᠥᠨᠳᠡᠷ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 12 ᠮᠧᠲᠧᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃
ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠬᠠᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠦᠩᠬᠦᠭᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃

хүрхрээ, waterfall; водопад