ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ

Wikibilig-с


ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠵᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠢᠯᠡ


ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ‍ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠤᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠥᠷᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠠᠵᠢᠭᠤ ᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ‍ᠡ᠋ 250 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠷᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠢᠷ ‍ᠦᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠪᠬᠤᠰᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠠᠨᠤ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠪᠭᠠᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠠᠪᠭᠠᠰᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠭᠠᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠎‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯ ‍ᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 89 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠻᠢᠯᠠᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷkilometer᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠬᠦᠨ 50 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠧᠲᠧᠷmeter᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 37 ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠨᠦ 7 ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃ ᠭᠣᠪᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠠᠩᠭᠠᠮᠠᠯ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ 1.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠱᠣ᠋ ᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ 15-20°C᠂ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ ‍ᠠ᠋ 0.5-1.2°C ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ᠊ᠠ᠋᠃

ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠭᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ


NASA‍ ‍ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ‍ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ 500 ᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠵᠡᠢ᠃[1] ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ “500 ᠵᠢᠯ”‍ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠧᠻᠨᠢᠻ ‍ᠦᠨtechnic ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠫᠯᠧᠢᠢᠰᠲ᠋ᠣᠴᠧᠨ᠎ ‍ᠦPleistocene ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠾᠣᠯᠣᠴᠧᠨ᠎ ‍ᠦHolocene ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ ‍ᠡ᠋ ‍ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ‍ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠾᠣᠯᠣᠴᠧᠨ᠎ ‍ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ‍ᠢᠢ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃[2] ᠥᠭᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦᠬᠦᠢ᠃

ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠰᠬᠢᠳᠡᠭ ᠣᠷᠤᠨ


ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ 13 ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ‍ᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ‍ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ‍ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠦᠷ ‍ᠡ᠋ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ‍ᠢ ᠡᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ 1980 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ 2 ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ Coregonus migratorius (ᠣᠮᠤᠯ)᠂ Coregonus peled (ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠮ ‍ᠠ᠋) ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃ ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠠᠶᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠮ ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ 25 ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍‍ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠰᠥᠪᠠᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠡᠩ ᠬᠣᠪᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ (Oxyura leucocephala), ᠲᠣᠳᠣᠭ (Otis tarda), ᠴᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠲᠦ ᠪᠤᠲᠠᠨ ‍ᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠᠭᠢ (Saxicola insignis) ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃[3]

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ


ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ (25.03 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠾᠠha)᠂ ᠰᠠᠩᠲᠤᠮᠠᠷᠭᠠᠴᠠ ᠰᠤᠮᠤ (36.29 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠾᠠ)᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ (90 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠾᠠ)᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ‍ᠢᠢᠨ (102.62 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠾᠠ) ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 253800 ᠾᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[4]
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ‍ᠤ 01 ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ‍ᠢᠢᠨ 14 ‍ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ‍ᠦᠨ 06 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ “ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠦ ‍ᠢᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ᠁“ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤᠬᠤᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠦᠨ᠎ ‍ᠡ᠋ ᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ 50 ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠮᠤᠢ᠃

ᠨᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠵᠡᠭᠡᠰᠦ - rush - камыш
ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ - dune -дюна
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ - white-headed duck - савка
ᠲᠣᠳᠣᠭ - great bustard - дрофа
ᠴᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠲᠦ ᠪᠤᠲᠠᠨ ‍ᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠᠭᠢ - white-throated bush chat - большой чекан
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠮ ‍ᠠ᠋ - peled - пелядь
ᠣᠮᠦᠯ - Baikal omul - байкальский омуль

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ
  2. M. Klein: Binnendünen im nördlichen Zentralasien. (= Mainzer Geographische Studien. 47). 2001
  3. Birdlaife International. Ulaagchinii Khar Lake. ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 2021/03/21
  4. ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ ‍ᠠ᠋