ᠨᠤᠭᠤ

Wikibilig-с
ᠲᠠᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ᠃ ᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠡᠨᠡ᠃
ᠨᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠡᠪᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠮ ᠤᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ᠂ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ 3 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ᠃
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠠᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ


ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠥᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠨᠤᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠲᠠᠰᠤ ᠂ ᠰᠣᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠥᠯᠬᠥᠭᠡ ᠬᠢᠶᠠᠭ᠂ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠨᠢᠰᠢᠩᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠢᠯᠵᠠ᠂ ᠥᠯᠥᠨ᠂ ᠬᠥᠪᠦᠩᠲᠡᠰ᠂ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠥᠳᠥ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮᠡᠲᠡᠭᠯᠡᠢ᠂ ᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠬᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠯᠲᠣᠰᠣᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃[1]

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤ᠃ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠲᠠ᠃ ᠮ᠊ᠨ᠊᠃ 2017