ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ

Wikibilig-с

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ 〔〔ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠲᠥᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ〕〕 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠨᠤ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠭᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠭ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠨᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤᠢ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ[засварлах | кодоор засварлах]

 1. ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠶ᠋ᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠶᠤ᠃
 2. ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠭᠦᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠯᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢᠨᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 3. ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠱᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠢᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠ‍᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠵᠠ᠃[1]
 4. ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠮᠵᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠮᠵᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠢ ᠲᠥᠭᠦᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠮᠵᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠨᠤ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠱᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠡᠭ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠠᠨᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠮᠥᠨ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠢᠨᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠡᠢ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠨᠦᠭᠦᠳ[засварлах | кодоор засварлах]

᠑᠃ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨᠮᠤᠢ᠃ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠨᠤ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

1. ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍ᠵᠤ/-‍ ᠴᠤ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ -‍ ‍ᠵᠤ/-‍ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠃

-‍ ‍ᠵᠤ/-‍ ᠴᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

 • -‍ ‍ᠵᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ 〔〔 -‍ᠨ᠂ -‍ᠮ᠂ -‍ᠯ᠂ -‍ᠩ〕〕 ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠰᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠢᠷᠡ‍ ᠎+ ‍ᠵᠤ = ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠯ+‍ ‍ᠵᠤ = ᠪᠤᠲᠠᠯᠵᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃
 • -‍ ᠴᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ 〔〔 -‍ᠪ᠂ -‍ᠭ᠂ -‍ᠭ᠌᠂ -‍ᠷ᠂ -‍ᠰ᠂ -‍ᠳ〕〕 ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠰᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠪ‍ ᠎+ ‍ᠴᠤ = ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠰ‍ +‍ ‍ᠴᠤ = ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠶᠠᠨ
 2. ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠭᠦᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢᠨᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠋ᠢᠰᠬᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠭ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠭᠡᠶ᠋ᠢᠰᠬᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
 3. ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠋ᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠯᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠋ᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮ‍ᠵ‍‍ᠢ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ


2. ᠬᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍ᠨ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ -‍ ‍ᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠮᠤᠢ᠃

-‍ ‍ᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠡᠨᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠨᠤ ᠲᠥᠭᠦᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠣᠶ᠋ᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. ᠡᠨᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠨᠤ ᠲᠥᠭᠦᠰ ᠥᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮ‍ᠵ‍‍ᠢ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ


3. ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠭᠠᠳ/-‍ ᠊ᠭᠡᠳ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ -‍ ‍᠊ᠭᠠᠳ/-‍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃

-‍ ‍᠊ᠭᠠᠳ/-‍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠡᠨᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠨᠤ ᠲᠥᠭᠦᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ


4. ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠭ᠋ᠰᠠᠭᠠᠷ/-‍ ᠊ᢉᠰᠡᠭᠡᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ-‍ ‍᠊ᠭ᠋ᠰᠠᠭᠠᠷ/-‍ ᠊ᢉᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠃

-‍ ‍᠊ᠭ᠋ᠰᠠᠭᠠᠷ/-‍ ᠊ᢉᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠨᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠠ

[2]

᠒᠂ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠨᠤ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠵᠢᠭᠠᠨᠶᠤ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠨᠤ ᠠᠷᠤᠳᠤᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠳ ᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

1. ᠪᠣᠯᠵᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠪᠠᠯ/-‍ ᠊ᠪᠠᠰᠤ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ -‍ ‍᠊ᠪᠠᠯ/-‍ ᠊ᠪᠠᠰᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ -‍ ‍᠊ᠬᠣᠯ᠎ᠠ/-‍ ᠊ᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ -‍ ‍᠊ᠪᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ -‍ ‍᠊ᠬᠣᠯ᠎ᠠ/-‍ ᠊ᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤᠬᠤᠢ᠃

-‍ ‍᠊ᠪᠠᠯ/-‍ ᠊ᠪᠠᠰᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ


2. ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ᠊ᠪᠠᠴᠤ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ -‍ ᠊ᠪᠠᠰᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠃

-‍ ᠊ᠪᠠᠰᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠰᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠪᠥᠬᠦᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠤ  ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃


ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ

3. ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠮᠠᠭᠴᠠ/-‍ ᠊ᠮᠡᠭᠴᠡ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠮᠠᠭᠴᠠ/-‍ ᠊ᠮᠡᠭᠴᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠮᠤᠶ᠃

-‍ ‍᠊ᠮᠠᠭᠴᠠ/-‍ ᠊ᠮᠡᠭᠴᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠨᠤ ᠭᠢᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ

4. ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠬᠤᠯᠠᠷ/-‍ ᠊ᠬᠦᠯᠡᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠬᠤᠯᠠᠷ/-‍ ᠊ᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠠᠮᠤᠢ᠃

-‍ ‍᠊ᠬᠤᠯᠠᠷ/-‍ ᠊ᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡ ᠢᠨᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠣᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ -‍ ‍᠊ᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠯᠤᠭᠠ ᠬᠣᠷᠰᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠡᠨᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠥᠷᠭᠡᠪ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ

5. ᠵᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ᠊ᠷ᠎ᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ -‍ ᠊ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ -‍ ‍᠊ᠬᠠᠷ/-‍ ᠊ᠬᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠭ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢᠨᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠣᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠮᠵᠢ ᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠬᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ -‍  ‍᠊ᠬᠤ+ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠨᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠢᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠪᠤᠢ ᠵᠠ᠃[3]

-‍ ᠊ᠷ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ

6. ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ᠊ᠳᠠᠯ᠎ᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ᠊ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

-‍ ‍᠊ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠳᠦᠷ ᠤᠭᠲᠤᠪᠤᠲᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠢᠠᠷ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠮᠦᠢ᠃
 2. ᠮᠥᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃[4]

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ

7. ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠩᠭᠤᠲᠠ/-‍ ᠊ᠩᠭᠦᠲᠡ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠨᠭ᠌ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠩᠭᠤᠲᠠ/-‍ ᠊ᠩᠭᠦᠲᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃

-‍ ‍᠊ᠩᠭᠤᠲᠠ/-‍ ᠊ᠩᠭᠦᠲᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠯᠦᠭᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ

8. ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠩᠭ᠎ᠠ/-‍ ᠊ᠩᠭᠡ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ -‍ ‍᠊ᠩᠭ᠎ᠠ/-‍ ᠊ᠩᠭᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠢ᠃

-‍ ‍᠊ᠩᠭ᠎ᠠ/-‍ ᠊ᠩᠭᠡ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 1. ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠭᠢᠰᠢᠭᠦᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ᠃
 2. 〔〔-‍ ᠊ᠵᠦ/-‍ ᠊ᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠳᠦ〕〕 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ
ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ

[2]


ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ш. Лувсанвандан - Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц
 2. 2.0 2.1 Rita Kullmann, D. Tserenpil- Mongolian Grammar
 3. Nikolas Poppe - Grammar of Written Mongolian
 4. ᠰᠠ‍᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠶ