ᠪᠠᠳᠮ ᠊ᠠ᠋

Wikibilig-с

ᠪᠠᠳᠮ ‍ᠠ᠋ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠴᠤᠬᠤᠢᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠢᠢᠪᠤᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠳᠮ ‍ᠠ᠋ (ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ) ᠴᠡᠴᠡᠭᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ
ᠰᠢᠩᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ
ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠥᠷᠡᠳᠡᠨ
ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠲᠠᠯᠠᠳᠣ ᠥᠷᠡᠳᠡᠨ
ᠪᠠᠭ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠡᠨ
ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡᠲᠡᠨ
ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠦᠢᠯ N. candida
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠨᠡᠷ ᠊ᠡ᠋
Nymphaea candida

(J. Presl)


ᠲᠣᠷᠤᠯ ᠵᠤᠢᠢᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ᠂ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠃
ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠬᠷᠥᠮ ᠦᠳ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭ ᠡᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
30 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ᠂ 10-18 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠷᠬᠡᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠱᠣᠪᠬᠣ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ 7 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠡᠯᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠢ 17 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠡᠯᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠮᠢᠳᠠᠭ.[1]

ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠊ᠳᠦ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠡᠴᠡ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠰᠣᠶᠣᠮᠪᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠭᠬᠢᠷ ᠪᠤᠷᠲᠠᠭ ᠣᠭᠲᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ [2]

ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬ Бадамлянхуа, бадам, бадма, лянх, бөлбөө lotus лотос

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. Mongolcom
  2. Mongolcom