ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ

Wikibilig-с

ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨ᠍ᠵᠧᠨᠧᠷᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠰᠲᠠᠨ᠍ᠼ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠢᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ  ᠬᠡᠮᠨᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠣᠷᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃


ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠭ᠍ᠠ᠋
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠍ᠠ᠋ 1972 ᠣᠨ ‍
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠴᠠᠷ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠶ᠋ᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠯᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ [1]
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ
ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ‍ᠥᠳ 1999 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ
ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠳᠤᠯᠤᠯ
ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠦᠨ ᠢᠨ᠍ᠵᠧᠨᠧᠷᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ 1999
ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠠᠯᠭ᠍ᠠ᠋ ᠴᠢᠨ ᠾᠤ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠨᠢᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ  ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡᠬᠦ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠯᠳᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠵᠡᠷᠭᠡ/ᠴᠣᠯ ᠠᠻᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ
ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ
ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ


ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ


ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶ᠋ᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠶ᠋ᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠯᠡ ᠬᠣᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠣᠲᠣᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠣᠲᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2] ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ 2002-2004 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠧᠠᠲ᠋ᠧ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠯᠧᠻᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂2004-2005 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠾᠪᠯᠶ᠋ᠳᠡ (Strathblyde) ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠵᠤᠴᠢᠮᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠪᠠ᠃ 2005 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ ᠾᠤ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃[3] ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 12 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨ ᠾᠤ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷᠠᠨ᠍ᠲ (22 ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ 11 ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ) ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ 2013-2017 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨ᠍ᠲ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨ ᠾᠤ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠰᠧᠷᠲ᠋ᠠᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ 2 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[2] ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃.[4] ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ (AIAA) ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠱᠠᠩᠾᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ “ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ” ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠻᠤᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃[3] ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1]

ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶ᠋ᠢᠯᠠᠩ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠍ᠠ᠋ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ


ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠍ᠼ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ  ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠷᠢᠮ ᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ "ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ" ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ 2013 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃[3]

ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠪᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰᠤᠬᠤ ᠥᠨᠴᠥᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠳᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃[2]

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠯᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ᠂ ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠬᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠣᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1]

ᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶᠢᠳ᠋asteroid ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠰᠠᠴᠦᠰᠧᠲ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ "ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠶ᠋ᠢᠮᠣ" ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠥᠷᠨᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[2]

ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ "ᠲᠩᠷᠢᠯᠢᠭ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ 8" (Shenzhou 8) ᠬᠥᠯᠭᠡ᠎ "ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ 1" (Tiangong 1) ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠍ᠼ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠠᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ  ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠃


ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠡᠷ 2014-2017 ᠣᠨ ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ Elsevier ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨ᠍ᠵᠧᠨᠧᠷᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[2]
ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠋᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ Baoyin ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠂ Hexi ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

1. Baoyin᠂ H᠂ Mcinnes᠂ C᠂ Solar sail halo orbits at the Sun–Earth artificial L 1 point᠂ Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy᠂ 94(2) 155-171᠂ 2006

(ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠨᠠᠷᠠ - ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ L 1 ᠴᠡᠭ ᠲᠦ )

2. Baoyin᠂ H᠂ Li J᠂ Gao Y᠂ Dynamical behaviors and relative trajectories of the spacecraft formation flying᠂ Aerospace science and technology᠂ 6(4)295-301᠂ 2002

(ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠻ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ)

3. Baoyin᠂ H᠂ Mcinnes᠂ C᠂ Solar sail equilibria in the elliptical restricted three-body problem᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 29(3) 538-543᠂ 2006

(ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ)

4. Baoyin᠂ H᠂ Mcinnes᠂ C᠂ Trajectories to and from the Lagrange Points and the Primary Body Surfaces᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 29(4) 998-1003᠂ 2006

(ᠯᠠ ᠭᠷᠠᠩᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ)

5. Baoyin᠂ H᠂ Mcinnes᠂ C᠂ Solar sail orbits at artificial Sun-Earth libration points᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 28(6)1328-1331᠂2005

(ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠭ ᠦᠳ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ)

6. Gong᠂ S᠂ Li᠂ J᠂ Baoyin᠂ H᠂ Passive Stability Design for Solar Sail on Displaced Orbits᠂ Journal of Spacecraft and Rockets᠂ 44(5)1071-1080᠂ 2007

(ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠴᠡ)

7. Jiang᠂ F᠂ Baoyin᠂ H᠂ Li᠂ J᠂ Practical techniques for low-thrust trajectory optimization with homotopic approach᠂ Journal of Guidance᠂ Control᠂ and Dynamics᠂ 35(1)245-258᠂ 2012

(ᠨᠠᠮ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ)

8. Zhu᠂ K᠂ Li᠂ J᠂ Baoyin᠂ H᠂ Satellite scheduling considering maximum observation coverage time and minimum orbital transfer fuel cost᠂ Acta Astronautica᠂ 66(1) 220-229᠂ 2010

(ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠴᠣᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠡ)

9. Baoyin᠂ Hexi; Yu᠂ Yang; Li᠂ Junfeng; Orbital Maneuver for a Rotating Tethered System via Tidal Forces᠂ Journal of Spacecraft and Rockets᠂ 50(5)1060-1068᠂ 2013

(ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠨᠢ)

10. Chen᠂ Yang; Baoyin᠂ Hexi; Li᠂ Junfeng; Accessibility of Main-Belt Asteroids via Gravity Assists᠂ Journal of Guidance᠂ Control᠂ and Dynamics᠂ 37(2)623-632᠂ 2014

(ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ)

11. Jin᠂ Jin; Baoyin᠂ Hexi; Li᠂ Junfeng; Attitude scheme for satellite with defective inertia characteristic᠂ Aircraft Engineering and Aerospace Technology᠂ 85(5)422-431᠂ 2013

(ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠢᠨᠧᠷᠼ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶ᠋ᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ)

12. Baoyin᠂ Hexi; Li᠂ Junfeng; A survey on orbital dynamics and navigation of asteroid missions Acta Mechanica Sinica᠂ 1᠂ 2013

(ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠻ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ)

13. Yu᠂ Y᠂ Baoyin᠂ H᠂ Orbital dynamics in the vicinity of asteroid 216 Kleopatra᠂ The Astronomical Journal᠂ 143(3)62-70᠂2012

(216 ᠻ᠊ᠯᠧᠣᠫᠠᠲ᠋ᠷᠠ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠻ)

14. Gong᠂ S᠂ Li᠂ J᠂ Baoyin᠂ H᠂ Lunar landing trajectory design based on invariant manifold ᠂ Applied mathematics and mechanics᠂ 28()201-207᠂ 2007

(ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)

15. Jiang᠂ F; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Study on relative orbit geometry of spacecraft formations in elliptical reference orbits᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 31(1)123-134᠂ 2008

(ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠧᠣᠮᠡᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ)

16. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Five special types of orbits around Mars᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 33(4)1294-1301᠂ 2010

(ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ)

17. Gong᠂ S; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Formation flying solar-sail gravity tractors in displaced orbit for towing near-earth asteroids᠂ Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy᠂ 105(1)159-177᠂ 2009

(ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋᠍ ᠢ ᠴᠢᠷᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ)

18. Zhou᠂ X; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Equilibrium control of electrodynamic tethered satellite systems in inclined orbits᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 29(6)1451-1454᠂ 2006

(ᠬᠡᠯᠪᠡᠶ᠋ᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ - ᠳ᠋ᠨᠠᠮᠢᠻ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ)

19. Xue᠂ D; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Jiang᠂ F; Reachable domain for spacecraft with a single impulse᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 33(3) 934-942᠂ 2010

(ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠬᠥᠷᠬᠦᠶ᠋ᠢᠴᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ)

20. Gao᠂ Y; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Comparison of two methods in satellite formation flying ᠂ APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS᠂ 24(8)902-908᠂ 2003

(ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ)

21. Jiang᠂ F; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Approximate analysis for relative motion of satellite formation flying in elliptical orbits᠂ Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy᠂ 98(1)31-66᠂ 2007

(ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ)

22. Yuan᠂ C; Li᠂ J; Wang᠂ T; Baoyin᠂ Hi; Robust attitude control for rapid multi-target tracking in spacecraft formation flying᠂ Applied mathematics and mechanics᠂ 29()185-198᠂ 2008

(ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠢᠢ ᠮᠥᠰᠭᠢᠬᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ)

23. Gong᠂ S; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Solar sail formation flying around displaced solar orbits᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 30(4)1148-1152᠂ 2007

(ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ)

24. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Equilibria᠂ periodic orbits around equilibria᠂ and heteroclinic connections in the gravity field of a rotating homogeneous cube᠂ Astrophysics and Space Science᠂ 333(2)409-418᠂ 2011

(ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠱᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ)

25. Jiang᠂ F; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Two-point boundary value problem solutions to spacecraft formation flying᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 32(6)1827-1837᠂ 2009

(ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠬᠤ)

26. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Periodic orbits in the gravity field of a fixed homogeneous cube᠂ Astrophysics and Space Science᠂ 334(2)357-364᠂ 2011

(ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠱᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ)

27. Zhu᠂ K; Jiang᠂ F; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Trajectory optimization of multi-asteroids exploration with low thrust᠂ Japan Society of Aeronautical Space Sciences Transactions᠂ 52()47-54᠂ 2009

(ᠨᠠᠮ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ)

28. Zeng᠂ X; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; New applications of the H-reversal trajectory using solar sails᠂ Research in Astronomy and Astrophysics᠂ 11 7᠂ 863-᠂2011

(ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ H - ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ)

29. Baoyin᠂ H; Chen᠂ Y; Li᠂ J; Capturing near earth objects᠂ Research in Astronomy and Astrophysics᠂ 10(6)587-᠂2010

(ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ)

30. Yu᠂ Y; Baoyin᠂ H; Generating families of 3D periodic orbits about asteroids᠂ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society᠂ 427(1)872-881᠂ 2012

(ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨᠲᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ)

31. Gong᠂ S; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Formation reconfiguration in restricted three body problem ᠂ Acta Mechanica Sinica᠂ 23(3)321-328᠂ 2007

(ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ)

32. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Extension of the critical inclination᠂ Astrophysics and Space Science᠂ 334(1)115-124᠂ 2011

(ᠡᠭᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶ᠋ᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ)

33. Gong᠂ S; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Formation around planetary displaced orbit᠂ Applied Mathematics and Mechanics᠂ 28()759-767᠂ 2007

(ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ)

34. Gong᠂ S; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Analysis of displaced solar sail orbits with passive control᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 31(3)782-785᠂ 2008

(ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ)

35. Yu᠂ Y; Baoyin᠂ H; Resonant orbits in the vicinity of asteroid 216 Kleopatra᠂ Astrophysics and Space Science᠂ 343(1)75-82᠂ 2013

(216 ᠻ᠊ᠯᠧᠣᠫᠠᠲ᠋ᠷᠠ ᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠷᠧᠰᠣᠨᠠᠨ᠍ᠲ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ)

36. Gong᠂ S; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Coupled attitude–orbit dynamics and control for displaced solar orbits᠂ Acta Astronautica᠂ 65(5)730-737᠂ 2009

(ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶ᠋ᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠻ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ)

37. Guo᠂ T; Jiang᠂ F; Baoyin᠂ H; Fuel optimal low thrust rendezvous with outer planets via gravity assist᠂ Science China Physics᠂ Mechanics and Astronomy᠂ 54(4)756-769᠂ 2011

(ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠷᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ)

38. Chen᠂ Y; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Trajectory design for the Moon departure libration point mission in full ephemeris model᠂ Science China Technological Sciences᠂ 54(11)2924-2934᠂ 2011

(ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)

39. Zhu᠂ K; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Multi-swingby optimization of mission to Saturn using global optimization algorithms᠂ Acta Mechanica Sinica᠂ 25(6)839-845᠂ 2009

(ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠯᠭᠣᠷᠢᠲ᠋ᠮ ᠢᠢᠠᠷ ᠰᠠᠨᠢᠴᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ)

40. Wang᠂ J; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Optimal four-impulse rendezvous between coplanar elliptical orbits᠂ Science China Physics᠂ Mechanics and Astronomy᠂ 54(4)792-802᠂ 2011

(ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠢᠮᠫᠦ᠋ᠯᠰ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ)

41. Yu᠂ Y; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Dynamic modelling and analysis of space webs᠂ Science China Physics᠂ Mechanics and Astronomy᠂ 54(4)783-791᠂ 2011

(ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠢᠻ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ)

42. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Analytical investigations of quasi-circular frozen orbits in the Martian gravity field᠂ Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy᠂ 109(3)303-320᠂ 2011

(ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠥᠰ ᠲᠦ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ)

43. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Long-term perturbations due to a disturbing body in elliptic inclined orbit ᠂ Astrophysics and Space Science᠂ 339(2)295-304᠂ 2012

(ᠬᠡᠯᠪᠡᠶ᠋ᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠮᠡᠴᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠢᠨᠦ)

44. Chen᠂ Y; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Design and optimization of a trajectory for Moon departure Near Earth Asteroid exploration᠂ Science China Physics᠂ Mechanics and Astronomy᠂ 54(4)748-755᠂ 2011

(ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ)

45. Gong᠂ S; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Multi-satellite reconfiguration of formation around libration point᠂ Japan Society of Aeronautical Space Sciences Transactions᠂ 51᠂ 213-219᠂ 2009

(ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ ᠢᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ)

46. Gong᠂ S; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Solar sail three-body transfer trajectory design᠂ Journal of guidance᠂ control᠂ and dynamics᠂ 33(3)873-886᠂ 2010

(ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ)

47. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Optimal path planning of redundant free-floating revolute-jointed space manipulators with seven links᠂ Multibody System Dynamics᠂ 29(1)41-56᠂ 2013

(ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠥᠪᠬᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠡ)

48. Liu᠂ X; Baoyin᠂ H; Ma᠂ X; Periodic orbits around areostationary points in the Martian gravity field᠂ Research in Astronomy and Astrophysics᠂ 12(5)551-᠂2012

(ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠼᠢᠶᠣᠨᠠᠷ ᠴᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ)

49. Gong᠂ S; Li᠂ J; Baoyin᠂ H; Transfer trajectories design for a variable lightness solarcraft᠂ Journal of Spacecraft and Rockets᠂ 46(4)836-844᠂ 2009

(ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ)

50. Baoyin᠂ H; Liu᠂ X; Beauvalet᠂ L; Analysis of potential locations of asteroidal moonlets᠂ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society᠂ 430(4)3483-3488᠂ 2013

(ᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷᠣᠶ᠋ᠢᠳ᠋᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ)

51. Zeng᠂ X; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Feasibility analysis of the angular momentum reversal trajectory via hodograph method for high performance solar sails᠂ Science China Technological Sciences᠂ 54(11)2951-2957᠂ 2011

(ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠮᠣᠮᠧᠨ᠍ᠲ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ)

52. Gong᠂ S; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Relative orbit design and control of formation around displaced solar orbits᠂ Aerospace Science and Technology᠂ 12(2)195-201᠂ 2008

(ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ)

53. Zeng᠂ X; Baoyin᠂ H; Li᠂ J; Three-dimensional time optimal double angular momentum reversal trajectory using solar sails᠂ Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy᠂ 111(4)415-430᠂ 2011

(ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠦᠲᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠮᠣᠮᠧᠨ᠍ᠲ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ)[5][1]

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠶᠮᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠃

ᠨᠡᠷ ‍ᠡ᠋ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ - aerospace

ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ - astronautics

ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ - spacecraft

ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - satellite

ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ - orbit

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ - asteroid

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ - solar panel

ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠍ᠼ - space station

ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - moon

ᠰᠠᠷᠠ - the Moon

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠃ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 2023/04/23᠃ https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9D%E9%9F%B3%E8%B4%BA%E8%A5%BF/1847913
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ᠴᠢᠨᠾᠤ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠃ Reili 2019/03/13᠃ www.mgl9.com/post/2037.html
  3. 3.0 3.1 3.2 ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠷᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ 2017/4/24᠃ http://mgl.wlgglq.gov.cn/am/2017/4/24/U_17123_194824.html?pid=3113
  4. ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ "ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡ". 2018/04/12. http://www.imnu.edu.cn/info/1197/6162.htm
  5. Scholar Baoyin, Hexi. School of Aerospace Engineering. Copyright © 2015-2022 Tsinghua University Library. https://thurid.lib.tsinghua.edu.cn/scholar/653793