ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠤᠯ

Wikibilig-с
ᠣᠷᠤᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠤᠶ᠋ᠢᠯᠲᠠ


ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠨᠭ᠌ᠭᠤᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠧᠣᠮᠡᠲ᠋ᠷ ᠣᠨᠤᠯ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ ᠡᠶ᠋ᠢᠨᠱᠲ᠋ᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠋1915 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠭᠦᠯᠵᠦᠬᠦᠢ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠠᠨᠤ ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ ᠡᠶ᠋ᠢᠨᠱᠲ᠋ᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲᠣᠨ  ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ᠋ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠤᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨᠴᠠᠭ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠣᠮᠡᠲ᠋ᠷᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃

ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠰᠢᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠤᠶ᠋ᠢᠯᠲᠠ ᠠᠨᠤ ᠧᠨᠧᠷᠬᠢ ᠮᠣᠮᠧᠨ᠍ᠲ ᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠮᠦᠢ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠠᠨᠤ ᠫᠠᠷᠼᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠢᠹᠹᠧᠷᠧᠨ᠍ᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠶ᠋ᠢᠨᠱᠲ᠋ᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠮᠥᠨ ᠬᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠮᠦᠢ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠠᠭᠠᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠤᠨᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠧᠣᠮᠡᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ ᠎ᠡ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃

ᠭᠦᠨᠢᠶᠡᠴᠯᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠰᠢᠯ ᠬᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠷᠧᠳ‍᠊ᠱᠢᠹᠲ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠢᠨᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨᠠᠮ᠃

ᠮᠥᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ ᠠᠨᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠴᠣᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠠᠨᠤ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠶ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠻᠸᠠᠨ᠍ᠲ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷᠬᠤᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠴᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠦᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠮᠤᠢ ?

ᠡᠶ᠋ᠢᠨᠱᠲ᠋ᠡᠶ᠋ᠢᠨ ᠦ ᠣᠨᠤᠯ ᠣᠭᠲᠤᠵᠭᠤᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠲᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠠ᠋᠃

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠬᠦᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠴᠦ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠵᠠ᠃