ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ᠂ ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ

Wikibilig-с

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ
ᠣᠷᠤᠰ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ᠄ Арнольд Бадмаевич Сельверов
ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋
ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ
ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠭ᠍ᠠ᠋
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠍ᠠ᠋ 1934 ᠣᠨ ‍ᠤ 11 ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ 09
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠴᠠᠷ ᠮᠣᠰᠻᠸᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ‍ᠥᠳ 1958 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ
ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠲᠠ ‍ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (1952 ᠋ᠣᠨ ᠋‍ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ)
ᠮᠣᠰᠻᠸᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ-ᠲᠧᠻᠨᠢᠭ ‍ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (1958 ᠋ᠣᠨ ᠋‍ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ)
ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠠᠯᠭ᠍ᠠ᠋ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ‍ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ‍ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 11 (КБ-11)
ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ‍ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂
ᠰᠧᠮᠢᠫᠠᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠍ᠰᠻ (Семипалатинск)᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ (Новая Земля) ᠤᠰᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ‍ᠢᠢᠨ 76 ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ[1]
ᠵᠡᠷᠭᠡ/ᠴᠣᠯ ᠹᠢᠽᠢᠻ-ᠮᠠᠲ᠋ᠾᠧᠮᠠᠲᠢᠭ᠌ ‍ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ (1972)
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠯᠧᠨᠢᠨ ‍ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (1969)
ᠵᠥᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ‍ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (1969᠂ 1977᠂ 1985)
ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ (1986)[2]
ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠃ ᠰᠧᠮᠢᠫᠠᠯᠠᠲᠢᠨᠰᠻ ‍ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠻᠦᠷᠴᠠᠲᠣᠹКурчатов ᠬᠣᠲᠠ


ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ 1934 ᠣᠨ ‍ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ ‍ᠢᠢᠨ 09 ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯ ‍ᠳᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦᠬᠦᠶ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠰᠻᠸᠠ[2] ᠬᠣᠲᠠᠨ ‍ᠠ᠋ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠡ[1] ᠬᠣᠲᠠᠨ ‍ᠠ᠋ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠥᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠢᠨᠦ ᠪᠠᠳᠮᠠ ᠪᠦᠲᠲᠾᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ[3]Бадма Буддич Сельверов᠂ ᠡᠬᠡ ᠢᠨᠦ ᠰᠢᠷᠧᠨᠠ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠸᠠ (ᠱᠠᠮᠪᠤᠶᠧᠸᠠ)[4]Сирена Сельверова (Шамбуева) ᠠᠵᠡᠶ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ‍ᠢᠢ ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ 1952 ᠣᠨ ‍ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2]

ᠮᠣᠰᠻᠸᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ - ᠲᠡᠻᠨᠢᠭ ‍ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠶ ‍‍‍ᠢᠢ ᠹᠢᠽᠢᠻᠴᠢ - ᠢᠨ᠍ᠵᠧᠨᠧᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠧᠷᠮᠣᠳᠢᠨᠠᠮᠢᠻ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠰᠠᠷᠣᠹСаров ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ‍ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠨᠵᠧᠨᠡᠷ ᠹᠢᠽᠢᠻᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠶ ‍ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠂ ᠠᠩ ᠭᠥᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠨᠣᠮ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠬᠣᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠲ᠋ᠯᠧᠲᠢᠭ ‍ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃[2]

ᠮᠥᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ‍ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠨᠦ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ᠄


Над Саровом тучи, над проливом солнце
Долгий день полярный не даёт уснуть.
Всё у нас готово, ветродуям слово.
Ах, когда к Сарову соберёмся в путь.
Ждём вестей из дома как весну зимою
Сорок дней без писем, без газетных строк.
Приезжай начальник, выпьем целый чайник,
Всё как есть доложим, мы готовы в срок.
Времени пролёта три микросекунды
Пронесутся кванты, как велит Эйнштейн.
Всё-то мы промеряли, изгуляли тундру,
Только жаль, что в баре кончился портвейн.
Отстреляли бочку, зарядили колбу.
Баржу отогнали на мишенный пост.
Хорошо бы после основной работы
Был домой надёжный нам воздушный мост.
(Новоземельский полигон, 1984)[2]


ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠱᠤᠩ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠯᠡ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠦ ᠵᠠᠩ ᠲᠣᠯᠦᠪ ‍ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠰᠤ ‍ᠢᠢ ᠦᠯᠦ ᠲᠡᠪᠴᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ‍ᠢᠢᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃


ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ‍ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ‍ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠯᠧᠻᠰᠧᠶ ᠳᠧᠮᠢᠳᠣᠹ ‍ᠤᠨАлексей Демидов ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠦ᠋ᠷᠢᠨ᠍ 1997 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠣᠰᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠷᠲᠦᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤᠬᠤᠶ·

ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠧᠮᠢᠳᠣᠹ "ᠲᠠ ᠮᠢᠨ ‍ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠴᠢ" ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ ᠲᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠤᠬᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠢᠢᠠᠨ᠄ "ᠲᠠᠨ ‍ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠳᠧᠮᠢᠳᠣᠹ᠄ "ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠤᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ" ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠱᠥᠩᠨᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ ᠳᠧᠮᠢᠳᠣᠹ ‍ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ 2001 ᠣᠨ ‍ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ‍ᠢᠢᠨ 20 ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠨᠤ ᠭᠡᠮᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠢᠨᠦ 5 ᠴᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤᠬᠤᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 24 ‍ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤᠬᠤᠶ᠃[5]


ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ[засварлах | кодоор засварлах]


"ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ АН602" ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠃ ᠣᠷᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠮᠦᠽᠧᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ᠃


ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠶ ‍‍‍ᠢᠢᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ᠂ 1958 ᠣᠨ ‍ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 11 ᠳᠦ (КБ-11) ᠢᠨ᠍ᠵᠧᠨᠧᠷ ‍ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 11 ᠢᠨᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ‍ᠢ 1946 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ‍ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃[6]

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ‍‍ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ‍ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ "20 ‍ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ" ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠪᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶ᠋ᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2]

ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ 1972 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ‍ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 1980 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠶ ‍ᠢᠢᠨlaboratory ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠡᠶ᠃

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ ᠤᠰᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠳ ‍ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠧᠮᠢᠫᠠᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠍ᠰᠻ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ‍ᠢᠢᠨ 76 ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1]

ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 80 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ‍ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠴᠥᠮᠡ ᠎ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ ‍ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ 41 ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ‍ᠢᠢᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃[1]


ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍ᠦᠳ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ "ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ 1946-1953" (История создания ядерного оружия в СССР 1946-1953 годы) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 8 ᠪᠣᠲᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ‍‍ᠦᠨ 3 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠣᠲᠢ ᠪᠤᠶᠤ "ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 11 ‍ᠢᠢᠨ ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ" (Работа лабораторий КБ-11 по основной тематике) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠲᠢ ‍ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ‍ᠦᠳ ‍ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[7]


ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠢᠴ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ 1999 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠢ ᠪᠡᠨ "ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠢ" ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤᠬᠤᠢ᠃[2]

ᠠᠷᠨᠣᠯᠳ᠋ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠹ ‍ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠧᠯᠯᠢНелли ᠪᠠᠳᠮᠠᠶᠧᠸᠨᠠ ᠰᠧᠯᠸᠧᠷᠣᠸᠠ 1937 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠧᠨ᠍ᠳᠣᠻᠷᠢᠨᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢendocrinologist᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ ‍ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠨᠧᠯᠯᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠢᠨᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠨ᠍ᠲᠷᠧᠶ ᠴᠧᠮᠣᠳᠠᠨᠣᠹАндрей Чемоданов[8]


ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ - nuclear physics - ядерная физика

ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ - experimental physics - экспериментальная физика

ᠣᠨᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠻ - theoretical physics - теоретическая физика

ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷ - test site - испытательный полигон

ᠤᠰᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ - hydrogen bomb - водородная бомба

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ - thermonuclear weapon - термоядерное оружие

ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ - chain reaction - цепная реакция


ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Сельверов Арнольд Бадмаевич (19 ноября 1934 – 28 февраля 2001) лауреат Государственной премии СССР http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/selverov_a_b/0-2260
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 А.А.Демидов. 23.11.2019 Один из первых «НЦР-щиков» (К 85-летию А. Б. Сельверова) http://sarpust.ru/2019/11/odin-iz-pervyh-ntsr-shhikov-k-85-letiyu-a-b-selverova
  3. Geni https://www.geni.com/people/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/6000000007242359072
  4. Geni https://www.geni.com/people/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/6000000007242624641?through=6000000007242359072
  5. Ю. М. Стяжкин. Дневники
  6. 9 апреля 1946 года создано КБ-11, разработавшее первую советскую атомную бомбу. 2017. Форпост Северо-Запад. https://forpost-sz.ru/a/2017-04-09/9-aprelya-1946-goda-sozdano-kb-11-razrabotavshee-pervuyu-sovetskuyu-atomnuyu-bombu
  7. Росатом. ВНИИЭФ. http://vniief.ru/resources/82c844004c6d835dbf5bbfd679a521f1/46_2019.pdf
  8. https://amp.en.translate.freejournal.org/search/1?q=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&kw=1