ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠣᠢᠢᠮᠪᠢᠯ ᠊ᠤᠨ

Wikibilig-с

ᠴᠣᠢᠢᠮᠪᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠴᠣᠢᠢᠮᠪᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠦ
ᠶᠡᠬᠡ
ᠡᠮᠴᠢ
ᠴᠣᠢᠢ᠊᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠭ᠍ᠠ᠋
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠍ᠠ᠋ 1926 ᠣᠨ ‍ᠤ 07 ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ 04
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠴᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ
ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ‍ᠥᠳ 1947-2014[1]
ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ
ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ‍ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠹᠠᠻᠦ᠋ᠯᠲ᠋ᠧᠲ 1942-1947[2]
ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ‍ᠦᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠ᠍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠲᠤ 1954-56[3]
ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠠᠯᠭ᠍ᠠ᠋ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠮᠴᠢ1947-1954 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ
ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠰᠰᠢᠰᠲᠠᠨ᠍ᠲ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ 1956 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ
ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ 1978-1983 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ 1958-1995 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ
ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ 1996-1998 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ
ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ‍ᠦ ᠲᠥᠪ ‍ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢ 1990-2014 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ[4]

ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠄
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ‍ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ 1971-1985
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ 1956-1957᠂ 1960-1988
ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣ‍᠂ ᠠ‍᠂ ᠬᠤ‍᠂ ᠨᠠ‍᠂ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ[5]

ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠳ
ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠰᠢᠨᠡᠯᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠦ᠋ᠳ[6]
ᠵᠡᠷᠭᠡ/ᠴᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠻᠲᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠮᠧᠳᠠᠯ 1952
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ 1957
ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠳᠤᠨ 1981
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍‍ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ 1984
ᠠᠷᠠᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠮᠴᠢ 2007[7]ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠴᠣᠢᠢᠮᠪᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ 1926 ᠣᠨ ‍ᠤ 07 ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ 04 ᠳ᠋ᠦ ᠤᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ‍ᠠ᠋ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 15 ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠩᠭᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ 3 ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠻᠦᠷᠰ ᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃ [8]

ᠲᠤᠰ ᠹᠠᠻᠦ᠋ᠯᠲ᠋ᠧᠲ ‍ᠢ 1947 ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠤ 13 ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠡᠢ᠃[9]

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠻᠯᠢᠨᠢᠻ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢ 1925 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠻᠠᠪᠢᠨᠧᠲ ᠲᠦ 1947 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ‍ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠣᠢᠢᠮᠪᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ 1947 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠻᠠᠪᠢᠨᠧᠲ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦᠬᠤᠢ᠃ [10] ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠴᠣᠢᠢ‍᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ 1947-1954 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ 1954-1956 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨ᠍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ 1956 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 1958 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃

ᠮᠥᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠯᠦᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃[11]

ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠳ᠋ᠦ 1978-1983 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠠᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ‍ᠦ ᠲᠥᠪ ᠳ᠋ᠦ 1990-2014 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠴᠣᠢᠢ‍᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ 2019 ᠣᠨ ‍ᠤ 09 ᠰᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ 06 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ‍ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦᠬᠦᠢ᠃

ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠴᠣᠢᠢ‍᠂ ᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ ‍ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠧᠻᠰᠫᠧᠳᠢᠼ ᠲᠦ ᠴᠣᠢᠢ‍᠂ ᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[12]

ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ‍ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ‍ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ ‍ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠯᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠦ᠋ᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[13]
ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦ᠋ᠳ[засварлах | кодоор засварлах]


ᠴ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ‍ᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ
ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠴᠣᠢᠢ‍᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ ᠷᠧᠳᠠᠻᠲᠣᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋
 • ᠴᠣᠢᠢ‍᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ᠂ ᠲ‍᠂ ᠶᠢᠳᠠᠮᠰᠦᠷᠦᠩ᠃ ᠭᠣᠤ ‍ᠠ᠋ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠡᠢ ‍ᠡ᠋ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠤᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 1971 ᠣᠨ᠃

ᠭᠣᠤ ‍ᠠ᠋ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠣᠤ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠃

 • ᠴᠣᠢᠢ‍᠂ ᠳᠣᠯᠭᠠᠷ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ‍ᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ‍ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 1981 ᠣᠨ᠃

ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ ‍ᠠ᠋᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠳᠡᠰᠦ ᠵᠦᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠵᠦᠢ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ‍ᠡ᠋

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠠᠷᠠᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠣᠮᠪᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Эрүүл мэндийн салбарын хамгийн хамгийн
 2. Зууны 100 эмэгтэй: yлаан тарианы хүүхнүүдийг эмчилсэн эмч Чоймболын Долгор
 3. Монгол Улсын ардын эмч, ау-ны доктор, профессор Чоймболын Долгор багшийн хөрөг залах ёслол
 4. Эмгэнэл. Чоймбол овогтой Долгор /1926-2018/
 5. Эмгэнэл. Чоймбол овогтой Долгор /1926-2018/
 6. Монгол Улсын ардын эмч, ау-ны доктор, профессор Чоймболын Долгор багшийн хөрөг залах ёслол
 7. Эмгэнэл. Чоймбол овогтой Долгор /1926-2018/
 8. https://www.mnums.edu.mn/newsView.php?post=3090&lang=mn Монгол Улсын ардын эмч, ау-ны доктор, профессор Чоймболын Долгор багшийн хөрөг залах ёслол
 9. http://www.wikimon.mn/a/22605 Анхны 13-аас ганц нь үлджээ. 2012.04.23. accessed 2020.11.04
 10. https://derma.gov.mn/about_category_sub/5/9 Поликлиникийн тасгийн танилцуулга
 11. http://tov.khural.mn/n/kktyr Лүн сумын Эрүүл мэндийн төвийн түүхт 95 жилийн ой. 2019.08.12. accessed 2020.11.04
 12. https://gogo.mn/r/5dxm9 Зууны 100 эмэгтэй: yлаан тарианы хүүхнүүдийг эмчилсэн эмч Чоймболын Долгор
 13. https://www.mnums.edu.mn/newsView.php?post=3090&lang=mn Монгол Улсын ардын эмч, ау-ны доктор, профессор Чоймболын Долгор багшийн хөрөг залах ёслол