ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

Wikibilig-с
ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ
ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ
ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦ᠋ᠨ
ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ (14)
ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ
ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ
ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠋ᠶ᠋ᠢᠡᠨ
ᠲᠥᠰ ᠲᠡᠢ᠃
ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ
ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠦ᠋ᠨ
ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠦᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠳ᠋ᠦ
ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠦᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠋ᠳ᠋ᠦ
ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ


ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ (Si) ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ (C) ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦ᠋ᠦ᠂ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦ᠋ᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ 4 ᠸᠠᠯᠧᠨ᠍ᠲ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ 4 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠠᠨ᠎ ‍ᠤ ᠎ ᠥᠭᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
ᠲᠡᠢᠢᠨᠬᠦᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠭ ‍ᠠ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠣᠯᠧᠻᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦ᠋ᠳ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦ᠋ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠲᠥᠷᠦᠮᠦᠢ᠃
ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠪᠢᠣᠰᠫᠾᠧᠷbiosphere ᠲᠦ (ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠦ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠦ) ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠃
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠧᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮ ‍ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠭᠧᠨ᠍ᠲ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠃
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠭᠧᠨ᠍ᠲ ᠦ᠋ᠳ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠮᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠵᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠣᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ‍ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃
ᠪᠢᠳᠡᠨ ‍ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠠᠭᠧᠨ᠍ᠲ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠭᠠᠳ ᠡᠰ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠦ ᠭᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠽ (ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ) ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ CO2᠂ H2O ᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠪᠢᠳᠡᠨ ‍ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ CO2 ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠤᠰᠤ HO2 ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠄ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠡᠴᠡ (ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ) ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠥᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃[1]
ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ‍ᠠ᠋ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃
ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ‍ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠨᠧᠷᠲ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃
ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠣᠨᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠢᠢᠮᠦ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠦ᠋ᠳ ‍ᠢ “ᠯᠠᠸᠣᠯᠣᠪ”᠂ “ᠮᠠᠭᠮᠣᠪ” ᠦ᠋ᠳ ᠬᠡᠮᠡᠮᠦᠢ᠃
ᠦᠨᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ‍ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦ᠋ᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ ‍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲᠦ᠋ᠷ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦ᠋ᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠨᠳᠤᠣ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠭᠧᠨᠧᠲᠢᠻ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ‍ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ
ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ
ᠲᠡᠭᠦᠰ
ᠰᠤᠭᠠᠷ ‍ᠠ᠋
ᠭᠠᠷᠠᠭ
ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ
ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ

ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠢ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠻ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃[2]
ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦ᠋ᠳ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠷᠤᠭᠤᠴᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠠ᠋᠃
ᠥᠪᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠥᠰᠲᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
ᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠡᠰ ᠥᠭᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠷᠬᠢᠰ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠨᠢᠴᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠢᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦ᠋ᠳ ‍ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
ᠫᠧᠲᠻᠣᠸᠰᠻᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠽᠣᠲ ᠮᠡᠲᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ‍ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠭᠡᠲᠡᠯ ‍ᠡ᠋ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠲᠦ ᠨᠠᠮ ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ‍ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠡᠩ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ‍ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷ ‍ᠡ᠋ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃
ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠣ᠋Io ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠦ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍ᠡ᠋᠃[3]

ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ
ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠢᠥ᠋
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ
ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ
ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ[засварлах | кодоор засварлах]

silicon-based life
silicon compounds
sulfuric acid
carbon
dioxide
цахиур суурьт амьдрал
нүүрстөрөгч
хүхрийн хүчил
давхар исэл
жизнь на кремниевой основе
альтернативная биохимия
кремний
углерод
серная кислота
двуокись

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]