ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ

Wikibilig-с
ᠰᠢᠯᠢᠨ
ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ

ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠣᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠢᠷᠡᠮᠡᠭ᠂ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠡᠰᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠢᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠯᠠᠪᠣᠷᠠᠲᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠩᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠰ ᠥᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠦ᠋ᠬᠨᠧᠷ ᠊ᠦᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠪᠦ᠋ᠬᠨᠧᠷ ᠊ᠦᠨ
ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ

ᠪᠦ᠋ᠬᠨᠧᠷ ᠦᠨ (Büchner) ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠸᠠᠻᠦ᠋ᠦᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ ᠵᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠰᠡᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠭᠤᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠣᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠻᠷᠠᠨᠲ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ.