3x3 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ

Wikibilig-с


align: top
ᠪᠡᠯᠭᠡ


ᠭᠣᠷᠪᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠰᠠᠭᠰᠣᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠶᠣᠮ᠃ 1970 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠤ ᠲᠤ᠌ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠊ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠊ᠤ᠋ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠤᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ FIBA ᠡᠴᠡ 3*3 ᠰᠠᠭᠰᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠋᠊ᠢᠢ ᠮᠠᠰᠢ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ 2010 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠤᠢᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠣᠨ ᠊ᠤ᠋ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠊ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠣᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠥᠷᠥᠯᠴᠡᠵᠦ

ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ᠍

ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠸᠠᠲ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠋ ᠭᠷᠧᠭ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠥᠬᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃


ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠊ᠦ᠌ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠥᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠊ᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

2011 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠷᠢᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠧᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠯᠭᠠᠷᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

2017 ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠊ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠲᠣᠣᠺᠢᠣ᠋ -2020 ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠠᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂


ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌

ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃


ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

᠎᠎᠎ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ[засварлах | кодоор засварлах]


align: top
ᠰᠠᠭᠰᠣᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠲᠥᠷᠦᠯ ‍ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ‍ᠠ᠋


ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠠᠭᠰᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠦ᠌ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ᠌10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ 21 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 21 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ 22᠃

ᠠᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ 2 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠂

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ 1 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠃


ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ 7 ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

10 ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ 2 ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠰᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ᠍ 21 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠵᠦ 2 ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠬᠣᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]