7 ᠰᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ ᠊ᠠ᠋

Wikibilig-с


ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ[засварлах | кодоор засварлах]

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠊ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ) ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 900 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ 1/3 ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 268 ᠨᠢ ᠯᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠰᠠᠴᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠲᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠡᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠤᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠴ ∙ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠢᠷᠭᠡᠳ 《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ》 ᠵᠢᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ 《ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ》 ᠴᠤ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠯᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠦᠯᠡᠢ ᠳᠦᠮᠪᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ [1]

ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

Файл:Otgonjargalyn Magnai speaking to a crowd in Ulaanbataar, Mongolia (July 1, 2008).jpg
ᠣ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ
ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ
ᠦᠭᠡ
ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ‍᠋ᠠ᠋


ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30  ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠰᠥᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪ ∙ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠣ᠊ ∙ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡᠨ ᠦ 10 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠩᠨᠠ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡᠨ ᠦ 10 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 12 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴ∙ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ 《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠᠳ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤᠯᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠢ ᠭᠤᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ... ...ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ 29  ᠡᠴᠡ 30 ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ 《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠼ ∙ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ 30 ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠷᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠦ ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ 《ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠭᠰᠠᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠰᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠵᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠰ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠰᠢ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠢ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠡᠨ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠰᠭᠡᠷᠬᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢ ᠥᠷᠢᠰᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠤᠭᠳᠤᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ 21 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠭᠦᠢ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 23 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠨ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 23:30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ [2]

ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ[засварлах | кодоор засварлах]

ᠦᠢᠯᠡ
ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠷᠠᠳ ᠦ᠋ᠨ
ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ
ᠨᠠᠮ ᠦ᠋ᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ


ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠮᠣᠷᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠪᠲᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰᠯᠠᠨ ᠵᠣᠳᠣᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠫᠤᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠥᠶᠢᠨᠬᠦᠦ 4 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠫᠤᠤᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 900 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠰᠬᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠮᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠦᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠩᠺ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 3 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣ᠊᠂ᠦ᠊᠂ ᠣ᠊᠂ᠨᠡ᠊᠂ᠷᠠ᠊᠂ᠲᠧ᠊ (МҮОРТ)  ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 200 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠢᠯᠠ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴ ∙ ᠡᠯᠪᠡᠷᠳᠣᠷᠵᠢ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ‍ᠢᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠭᠢᠰᠯᠠᠯ ‍ᠢᠢᠠᠷ
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ
ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ‍ᠤᠨ
ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ

2008 оны 7 сарын 1 1 July 2008 2008 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ 1


ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[засварлах | кодоор засварлах]

  1. ᠵ᠂ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠮ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃ 2014
  2. ᠭ᠊᠂ᠣᠳᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ᠃ 2010